“ประพฤติ ยอดไพบูลย์” นั่งประธานชมรม 10 สถานีวิทยุ 12 ความถี่คนใหม่

123

“ประพฤติ ยอดไพบูลย์” นั่งประธานชมรม 10 สถานีวิทยุ 12 ความถี่คนใหม่

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประชุมชมรม 10 สถานีวิทยุ 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสรุปผลการจัดงานวันวิทยุกระจายเสียง และมีวาระที่สำคัญคือ การคัดเลือกประธานชมรม 10 สถานีวิทยุ 12 ความถี่คนใหม่ แทนนายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช หรือ ดอกรัก เมืองสองแคว ที่หมดวาระ

ในที่ประชุมเสนอชื่อนายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานคนใหม่ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับนายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกอีกหน้าที่หนึ่ง นอกจากนั้นทำหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศและความเคลื่อนไหวดิน ฟ้า อากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 06.00 น.ผ่านไปยังหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่อนข้างจะมีความแม่นยำ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก อีกด้วย