ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นางสาวอุษณี กระแจะจวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับ การปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ในวันนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุกในคดีความผิดตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ. ศ. 2562 ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการปล่อยตัวทั้งสิ้นจำนวน 40 คนเป็นผู้ต้องขัง 38 คน และเป็นผู้ต้องกักขัง 2 คน

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ทัณฑสถานฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว