กองบิน 46 จิตอาสาพระราชทาน “ขจัดอุบัติภัย บรรเทาภัยแล้ง” ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พรชัย วัฒนปราณี หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 46 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 นำรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 18,000 ลิตร และทหารจิตอาสาพระราชทาน กองบิน 46 ออกแจกจ่ายน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องจากแหล่งน้ำบาดาลที่ใช้มีปริมาณลดลง และอยู่นอกเขตประปาหมู่บ้าน โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 8 หลังคาเรือน รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น