พะเยา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.56 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวายไปยังศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีย์อาสา (บ้านห้วยปุ้ม)ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาสูง เส้นทางคมนาคมยากลำบาก เป็นถนนลูกรัง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

ในการนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีย์อาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ซึ่งบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิกรุงศรี และสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD จัดสร้างขึ้นเป็นอาคารขนาด 1 ชั้นรูปตัวยู ประกอบด้วยห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษา ศูนย์การเรียนแห่งนี้ เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2561 มีนักเรียน 43 คน คน เป็นชาติพันธุ์ม้ง ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ ไม่มีโรงเรียน ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนปางถ้ำ ห่างออกไป 12 กิโลเมตร การเดินทางยากลำบาก ต้องนอนพักค้างที่โรงเรียน แล้วกลับมาบ้านในวันเสาร์-อาทิตย์ จึงได้ร่วมการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้น

ในการนี้ทอดพระเนตร การเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาม้งในชีวิตประจําวัน ทางโรงเรียนจึงปรับให้นักเรียน ใช้ภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจการเรียนทุกวิชา ซึ่งจะทำให้มีผลการเรียนดีขึ้น แม้ว่าจะเพิ่งเปิดการเรียนการสอน แต่ศูนย์การเรียนแห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการตามพระราชดำริ อย่างเป็นรูปประธรรม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม กับชุมชน จัดกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และให้ผู้ปกครองเข้ามาเรียนรู้ การถนอมอาหาร และประกอบอาหารที่ถูกหลักอนามัย

โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ มาสอนให้ผู้ปกครอง และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เรียนรู้วิธีการประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และสอนการแปรรูปอาหาร ตามวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อาทิ ข้าวเกรียบฟักทอง ซาลาเปาไส้ถั่วแดง ขนมจีนไส้ถั่วเขียว ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นำเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามาช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโทรคมนาคม เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงประชาชนในชุมชนชายขอบ ให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และระบบกรองน้ำ เพื่อให้มีน้ำสะอาดดื่ม

นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ยังได้สนับสนุนการสร้างห้องสมุด พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือโดยมีหนังสือที่น่าสนใจสำหรับเด็กทุกช่วงวัย อาทิ หลักการทรงงาน หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือนิทานรวมถึงสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อีกทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนเนินเขา มีสภาพเป็นดินปนหิน จึงแก้ปัญหาด้วยการหาดินจากพื้นที่อื่นมาปรับปรุง ผสมปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ และเปลือกข้าวโพด เพื่อทำแปลงปลูกพืช บนเนินข้างโรงเรียน ซึ่งผลผลิตเจริญงอกงามดี
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตรวจรักษาสุขภาพของประชาชน พบว่าป่วยด้วยระบบโรคทางเดินหายใจ และโรคเหงือกและฟัน พร้อมทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ