กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.14 พ.ค.

163

กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.14 พ.ค.

หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศ ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งขั้นตอนนับจากนี้เป็นเรื่องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะออกประกาศ กำหนดวันเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศยุบสภาฯ ล่าสุด กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้ง แล้ว คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ส่วนรายละเอียด กกต.มีการแถลงข่าว โดยกำหนดวันรับสมัครดังนี้

-วันรับสมัครแบบแบ่งเขตวันมี่ 3-7 เมษายน 2566

-วันรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ วันที่ 4-
7 เมษายน 2566

กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง