ม.นเรศวร จัดพิธีมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,728 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4,248 คน ระดับปริญญาโท 412 คน และปริญญาเอก 68 คน

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2. จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. นายบัณฑูร ล่ำซำ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
5. นายวิเชียร เกิดผล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์