พิษณุโลก “จุติ” เปิดตลาด Farmers Market จำหน่ายสินค้าการเกษตร หน้าเคหะชุมชนบึงพระ 1


วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวบา 17.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดตลาด Farmers Market จำหน่ายสินค้าการเกษตร หน้าเคหะชุมชนบึงพระ 1 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในเคหะชุมชนบึงพระ 1 และสมาชิกรอบบริเวณเคหะเอื้ออาทร ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเกษตรกร หน่วนงานในสังกัดกระทรวง พม. และกลุ่มเปราะบางนำสินค้าผัก ผลไม้ มาจำหน่ายตลาดโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 17.00-19.00 น.


โดนมีสมาชิกเคหะชุมชนบึงพระ 1 สมาชิกเอื้ออาทรทุกสาขา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบึงพระและตำบลใกล้เคียง หรือบุคคลที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าสามารถนำมาจำหน่ายให้แก่บริษัทวงษ์พาณิชย์ ณ เคหะชุมชนบึงพระ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ติดกับสะพานสนามบินพิษณุโลก ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น เป็นต้นไป สอบถามเส้นทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-131-1867 ประธานเดียร์