เรือจำกลางตาก จัดอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางตากจัดอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” เพื่อให้ผู้ต้องขัง ฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตใจ สามารถกลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคมภายหลังพ้นโทษ

วันที่ 14 พ.ค.2562 ที่หอประชุมเรือนจำกลางตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” (สัค-คะ-สา-มา-ธิ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพระสุเมธีธรรมภาณและคณะวิทยากรสถาบันพลังจิตตานุภาพ มาอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธะโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ต้องขังชายและหญิงเข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน

นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก กล่าวว่า เรือนจำกลางตากร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ”หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ระหว่างวันที่ 14 พ.ค.-13 มิ.ย. 2562 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรัก ความเมตตาไมตรีจิต สร้างความเชื่อมั่น สร้างปัญญา สามารถนำเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และน้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำความดี การละทิ้งความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น