ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 400 เขตทั่วไทย

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษำรแบบแบ่งเขต จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 และข้อ 45 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสภาชิตสภาผู้แทนราษฎร 2566
ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีลงวันที่ 3 มีนาคม 2561 จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) แบ่งเขตเลือกตั้ง 33 เขต ดังนี้


สำหรับรายละเอียด ส.ส.ทั้ง 77 จังหวัด เมื่อคำนวณจากจำนวนราษฎรที่ไม่นับรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทย

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นจังหวัดที่มี ส.ส.มากที่สุด จำนวน 33 คน รองลงมาคือนครราชสีมา 16 คน

ส่วนจังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน มี 2 จังหวัด คือขอนแก่น และอุบลราชธานี

จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน มี 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และบุรีรัมย์

จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน มี 2 จังหวัด คือศรีสะเกษ และสงขลา

จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน มี 4 จังหวัดคือ นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ และสุรินทร์

จังหวัดที่มี ส.ส 7 คน มี 5 จังหวัด คือ เชียงราย ชัยภูมิ ปทุมธานี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี

จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน มี 5 จังหวัดคือ กาฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม
จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน มี 9 จังหวัด คือ ปัตตานี ลพบุรี กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี และสุพรรณบุรี

จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน มี 8 จังหวัด คือกำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง นครพนม ลำปาง เลย สระบุรี และสุโขทัย

จังหวัดที่มี ส.ส .3 คน มี 21 จังหวัด คือ ตาก กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวลำภู สมุทรสาคร และอุตรดิตถ์

จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน มี 10 จังหวัด คือชัยนาท นครนายก พังงา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำพูน สตูล อ่างทองอำนาจเจริญ และอุทัยธานี
จังหวัดที่มี ส.ส.1 คน มี 4 จังหวัด คือ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ทั้งนี้ หากคิดจำนวน ส.ส.เป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคกลาง 26 จังหวัด จะมี ส.ส. 122 คน ภาคใต้ 14 จังหวัดจะมี ส.ส. 60 คน ภาคเหนือ 16 จังหวัดจะมี ส.ส. 37 คน ภาคอีสาน 133 ภาคตะวันออกจะมี ส.ส. 29 คน และภาคตะวันตกจะมี ส.ส. 19 คน