ครม.ประชุมนัดสุดท้าย ขึ้นเงินเดือนกำนัน-ผญบ.-แพทย์-สารวัตร-ผช.

วันนี้ (14 มี.ค.2566) นายอนุชา บูรพ
ชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะ
รัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ
ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตาแหน่ง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ รายละเอียด ดังนี้
(1) การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบ
ปรับฐาน สรุปได้ ดังนี้

– กำนัน กำลังคน 7,036 อัตรา เงิน
ตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (เงินที่
ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)
18:06
– ผู้ใหญ่บ้าน กำลังคน 67,673 อัตรา
เงินตอบแทน 10,000 บาท/เดือน (เงิน
ที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)
– แพทย์ประจำตำบล กำลังคน 7,036
อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน
(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/
เดือน)
– สารวัตรกำนัน กำลังคน 14,072
อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน
(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/
เดือน)
– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง กำลัง
คน 149,418 อัตรา เงินตอบแทน
6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่ม
จำนวน 1,000 บาท/เดือน)
– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความ
สงบ กำลังคน 46,181 อัตรา เงิน
ตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่
ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)
(2) ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบ
ขั้นวิ่ง เดิมจากขั้นละ 200 บาทต่อปี
ปรับเพิ่มเป็นขั้นละ 300 บาทต่อปี และ
ในกรณีที่ได้ 2 ขั้น จะปรับจาก 400
บาทต่อปี เป็น 600 บาทต่อปี ดังนี้
ㆍ กำนัน แบบขั้นวิ่งใหม่ 29.13 บาท/
เดือน
ㆍผู้ใหญ่บ้าน 280.15 บาท/เดือน
ㆍ แพทย์ประจำตำบล 29.13 บาท/
เดือน
· สารวัตรกำนัน 58.26 บาท/เดือน
ㆍ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง
618.59 บาท/เดือน
ㆍผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความ
สงบ 191.19 บาท/เดือน
รวมงบประมาณ จากการปรับเพิ่ม
อัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน จำนวน
4,393.50 ล้านบาทต่อปี และแบบขั้น
วิ่ง จำนวน 402.15 ล้านบาทต่อปี รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,795.65 ล้าน
บาทต่อปี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า
อัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใช้มาตั้งแต่ปี 2560
ไม่มีการปรับปรุง ขณะที่สภาวะ
เศรษฐกิจและค่าครองชีพสูงขึ้น และ
หลายหน่วยงานได้ปรับอัตราเงินเดือน
หรือเงินตอบแทนไปแล้ว

ดังนั้น การปรับปรุงอัตราเงินตอบแทน
ตำแหน่งในครั้งนี้ จึงเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพ
และทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้า
หน้าที่รัฐอื่น ๆ รวมทั้งสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เดียวกัน