สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จจังหวัดแพร่

วันที่13 ..2562 เวลา14.20 . ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชราชชนนีแพร่

โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแพร่ ประชาชนชาวแพร่เฝ้ารับเสด็จบริเวณอาคารกีฬาและสันทนาการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่  ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปาระคุณต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชราชชนนีแพร่จำนวน 100 รายและพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีตลอดหลักสูตรจำนวน1 ราย และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ผ่านระบบจอภาพ

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารกีฬาและสันทนาการ  ทรงปลูกต้นสาละจำนวน1 ต้นและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นชั้น4 อาคารเรียนและหอนอน11 ชั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงและเสด็จพระราชดำเนินลงมายังชั้น1 บริเวณหน้าห้องประทับรับรองนักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน และทุนในโครงการตามพระราชดำริฯเข้าเฝ้าจำนวน 13 ราย และทรงฉายพระฉายาลักษณ์จำนวน3 ชุดเสด็จพระราชดำเนินทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และเสด็จลงจากอาคารเพื่อฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาพยาบาลจำนวน199 ราย และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ก่อตั้งขึ้น เพื่อเร่งผลิตพยาบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลเนื่องจากความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น การขยายบริการด้านการบริการสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเพื่อเตรียมการรองรับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการกระจายทั้งงานและบุคลากรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มพยาบาลที่ต้องปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนการวางแผนผลิตและกระจายพยาบาลให้ทั่วถึงวิทยาลัยได้รับบริจาคที่ดินจากนายทวีศักดิ์ ล้อบุณยารักษ์ เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เนื้อที่ 25 ไร่1 งาน 47.5 ตารางวา

Cr: ปชส.แพร่ ภาพ/ข่าว