พิษณุโลก สปข. 4 เตรียมรับมือภาวะวิกฤต ซ้อมแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร่วมหน่วยงานภายนอก


วันที่ 14 มีนาคม 2566 เงลา 09.00 น.ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมซ้อมแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC) กับหน่วยงานภายนอก ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 หน่วยงาน จำนวน 60 คน

ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (สปข.4) กรมประชาสัมพันธ์ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดพิษณุโลก และสื่อมวลชน

นางศิริรัตน์ อ่อนดี ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กล่าวรายงานว่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC) ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน อย่างทันเหตุการณ์ อาทิ แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม น้ำท่วม วาตภัย เป็นต้น

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบบัญชาการเหตุการณ์” และนายสุรศักดิ์ จำลองกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร UIC) สปข.4 พร้อมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ

ศูนน์ข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC) จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ประสาน สอดคล้อง มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนกระตุ้นเตือนประชาชนให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือ ในการป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองจากการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ