พะเยา ไทลื้อ อนุรักษ์ สานก๋วยตานงานบุญชาวไทลื้อโบราณ(คลิป)

58

พะเยา ไทลื้อ อนุรักษ์ สานก๋วยตานงานบุญชาวไทลื้อโบราณ

วันที่ 12 มี.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุมชนไทลื้อวัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้ร่วมกันอนุรักษ์วิถีชุมชนรวมกลุ่มนำไม้ไผ่มาจักรสานก๋วยสลากตานงานบุญด้วยไม้ไผ่เพื่อใช้งานบุญและงานมงคลต่างๆประดับด้วยใบตองกล้วยใส่เครื่องไทยทาน อาหารคาวหวาน เพื่อใช้ในงานทำบุญชึ่งชุมชนชาวไทลื้อในเขตชุมชนวัดแสนเมืองมาได้รวมกลุ่มช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานกันมา ตั้งแต่โบราณกาล อย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบัน ซิ่ง เป็นวิถีชุมชนที่สำคัญอีกอย่างของชุมชนไทลื้อเชียงคำเพื่อให้คงอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบทอดให้คงไว้ก่อนที่จะสูญหาย ให้คมไว้ จนถึงปัจจุบัน

อาจารย์ประพนธ์ วงศ์ใหญ่อายุ 72ปี ไวยาวัจกรวัดแสนเมืองมา เล่าว่าชาวบ้านจะรวมกลุ่มนำไม้ไผ่รวกมาเหลาเป็นตอกสานเป็นก๋วยขึ้นมาเป็นภาชนะที่ใส่เครื่องไทยทานเป็นอาหารคาวหวานและใบตองกล้วยชึ่งเนื่องจากสมัยก่อนล้านนาจะไม่มีพลาสติกจึงนำไม้ไผ่มาเหลาและจักสานเป็นก๋วยไม้ไผ่ที่ใช้ในงานมงคลและอวมงคลและยังเป็นการช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายในการใช้พลาสติกและสืบสานประเพณีการจักสานก๋วยของชุมชนไทยลื้อเพื่อสืบทอด กันมาตั้งแต่โบราณกาลเพื่อให้ ลูกหลานได้รู้จักการจักสายก๋วยไม้ไผ่ของไทลื้อ ให้คงอยู่สืบไป

สัมภาษณ์อาจารย์ประพนธ์ วงศ์ใหญ่อายุ 72ปี ไวยาวัจกรวัดแสนเมืองมา