พิษณุโลก “ดวงจันทร์” หญิงหนึ่งเดียว สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.จ.นครไทย สู้ผู้สมัครชาย 3 คน

99

พิษณุโลก “ดวงจันทร์” หญิงหนึ่งเดียว สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.นครไทย สู้ผู้สมัครชาย 3 คน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

สำหรับในวันที่ 10 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยมีนางดวงจันทร์ จำปาเฮียง อายุ 58 ปี เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)พิษณุโลก เบอร์ 4 เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) นับว่าเป็นผู้สมัครลำดับที่ 4 ส่วนบรรยากาศการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สรุปผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย คือ นายศิลา ปัญจรี อายุ 51 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 1, นายนันทพงศ์ เพ็ชรบึงพร้าว อายุ 68 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 2, นายวัชระ ไตรลักษณ์ อายุ 55 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 3 และ นางดวงจันทร์ จำปาเฮียง อายุ 58 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 4.