กองทัพภาคที่ 3 “รวมพลังจิตอาสา ล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ พิษณุโลกเมืองสะอาด”


วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ พิษณุโลกเมืองสะอาด” โดยมีพลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสะพานนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ได้พร้อมใจกันจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของทุกหน่วยงาน มาร่วมใจกัน ช่วยกันทำความสะอาด กวาดขอบถนน เก็บเศษขยะล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ

เพื่อลดหมอกควันฝุ่นละอองทำให้ดีต่อสุขภาพของประชาชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลเสียของฝุ่น PM 2.5 มีความปลอดภัยในการสัญจร ตลอดทั้งสร้างจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบร่วมกัน