อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯ

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 เพื่อควบคุมป้องกันภัยพิบัติจากไฟป่า นายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้มีประกาศห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ท้องที่ อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ยกเว้นเขตบริการแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ที่ผ่อนผันตามมาตรา 64 เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ปัญหาไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ถือว่าเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับมีการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและพื้นที่ป่าโดยรอบ เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุของไฟป่าเกิดจากการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร การหาของป่าล่าสัตว์ และลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่า