7 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาโลจิสติกส์สู่ระดับอาเซียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)
ปนะกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล้านนา)

เพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมกันขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

อีกทั้ง ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ทางการวิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกัน เพื่อเพิ่มบทบาทสำคัญในการวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์ ตัวแทนเครือข่าย ASEAN Logistics Academic Network กล่าวว่า การพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สำคัญหลายประการ ซึ่งมีปัจจัยมาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น แนวโน้มการค้าโลก การเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค สถานการณ์ราคาน้ำมันโลก และการขยายตัวของโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่กว้างไกลขึ้น และที่สำคัญ คือ การรวมกลุ่มกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะมีผลต่อระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค