พิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า“พาณิชย์..ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. บริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์..ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย ” จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกอบการร้านค้า ให้การต้อนรับ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยกำกับดูแล พัฒนา และกระตุ้นการค้าในประเทศ ตลอดจนดูแลปากท้องของประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้นและยังมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร อาทิ สมาคม ผู้ค้าส่ง Supplier กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนSMES Startup ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง และมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ
เพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวได้ ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5,314,400 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน ) โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาประหยัด จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ไม่น้อยกว่า 100 คูหา/ครั้ง

โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงบนเวที การแสดงจากศิลปินดารานักร้องทุกวัน รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ รถแห่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชน