พิษณุโลก จัดงาน “ถิ่นฐานตาลโตนดของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร 10 คืน 10 วัน

91

พิษณุโลก จัดงาน “ถิ่นฐานตาลโตนดของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร 10 คืน 10 วัน


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ (หลังเก่า) จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจัดงาน “ถิ่นฐานตาลโตนดของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2566″นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน 100,000 บาท เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่นิยมและรู้จักแพร่หลาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอและวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอวัดโบสถ์

โดยเฉพาะน้ำตาลสดที่ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับตลาดได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาววัดโบสถ์ได้นำอาหารพื้นบ้านชั้นดีฝีมือเลิศรสมาจำหน่ายระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 10 วัน 10 คืน.