อุตรดิตถ์ หารือคาถาบูชาท่านพ่อ”พระยาพิชัยดาบหัก “

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคำบูชาพระยาพิชัยดาบหัก ครั้งที่2/2566 ร่วมกับ พระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แทนนายอำเภอ 9 อำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคำกล่าวบูชาฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนำความภาษาไทยไปแปลเป็นภาษาบาลี และนำเข้าที่ประชุมพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อให้สถานที่ที่มีรูปเคารพท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ทั่วประเทศไทย ได้พิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป

โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันเกี่ยวกับคำบูชาพระยาพิชัยดาบหัก ดังนี้

“ วิชะยะคุณะปูชาคาถา
(คาถาบูชาท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

วิชะโย นามะ เอกัคโค สินะราชัสสะ วีระโก
จัตตะกาโย จะ ทัยยานัง กะตัญญู โหติ ภัตติโก
ตัสเสวะ อุปะการัญจะ วิญญาณัญจะ นะมามิหัง
เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา จุปัททะวา
อันตะรายา วินัสสันตุ สะทา สิทธี ภะวันตุ เม
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ ลาโภ ชะโย ภะวันตุ เม ฯ

ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักผู้เป็นทหารเอก ผู้กล้า ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สละชีพเพื่อชาติไทย เป็นผู้กตัญญู และจงรักภักดี ข้าพเจ้าขอรำลึกถึง อุปการะคุณ และขอนอบน้อมแด่ดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

ด้วยอานุภาพของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก นั้น ขอความทุกข์ทั้งหลาย อุปสรรค และอันตรายทั้งปวงจงพินาศไป ขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอสิริมงคล อายุ ชื่อเสียง ลาภ ยศ และชัยชนะ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน