“จุติ”มอบบ้านพอเพียง และงบซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบางพืษณุโลก 500 ครัวเรือน พร้อมขันตะปูเกลียว-ยกเสาเอก

212

“จุติ”มอบบ้านพอเพียง และงบซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบางพืษณุโลก 500 ครัวเรือน พร้อมขันตะปูเกลียว-ยกเสาเอก

วันที่ 18 กุมภาพนธ์ 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหาร ร่วมงานเวที “สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมยนเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาความยากจน” และรับชมวีดีทัศน์ “การพัฒนาที่อยู่อาศัย” บ้านพอเพียง ปี 2565

นายสนอง เนียมเหลี่ยม คณะทำงานเครือขายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงทิศทางนโยบาย ที่สำคัญต่อการเริมร้างความเข้มเข็งองค์กรชุมชนและการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย โดย นายกฤษดา ประสงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.กล่าวเปิดและมอบนโยบายสำคัญการเก้ปัญหาความยากจนและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมอบบ้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โคฃรงการบ้านพอเที่ยง ปี 2565 จำนวน 247 หลัง 37 ตำบล 5,099,600 บาท และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง ปี 2566 จำนวน 317 หลัง 40 ตำบล 6,625,000 บาท

ต่อมา รมว.พม. เป็นประธานพิธีปฐมฤกษ์ “เคาะตะปู ตอกฝาบ้าน” เริ่มซ่อมแชมบ้านผู้ยากจนและผู้เปราะบาง ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และต่อด้วยยกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ ต.ดินทอง อ.วังทองจ.พิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งที่ไหนลำบากเดือดร้อนก่อน ให้สิทธิ์ในการซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียงชนบทก่อน โดยชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีความเห็นชอบร่วมกัน โดยร่วมกับประชาชน เพื่อพิจารณาว่าครอบครัวไหนมีความเดือดร้อนมาก ให้ได้รับสิทธิ์ก่อน โครงการนี้สำเร็จได้เพราะความรัก ความสามัคคี และขอให้ทุกคนคงความรัก ความสามัคคีไว้ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง