อุตรดิตถ์ ชูจังหวัดคุณธรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมาย นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วม และวางแนวทาง

สำหรับกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน/ประชาสังคม เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนรวมจำนวน 200 คน/รูป

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และนโยบายรัฐบาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างคนดี สังคมดี ผ่านการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน