พะเยา นร.ประถม-มัธยม9อำเภอ แข่งสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 66 ภายในบริเวณวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พระครูไพจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายไสว ไชยเมือง ผอ.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นางนนทยา พวงงาม ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยารวม 9 อำเภอ จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5คนระดับจังหวัด ทั้งในรูปแบบ On-site และ รูปแบบ On-line ขึ้น

ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน และยึดมั่นใน ความกตัญญูกตเวที คือ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และผู้มีพระคุณและเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแก่นักเรียน และทำการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของจังหวัดพะเยา เพื่อเข้าร่วมการ แข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาบูรณาการงาน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และวัดเชียงทอง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้น จังหวัดพะเยารวม 9 อำเภอ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ จำนวน 35 ทีม ระดับประถมศึกษา จํานวน 10 ทีม ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 16 ทีม

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับการสนับสนุนกรรมการตัดสินจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั วิทยาเขตพะเยา / โรงเรียนพินิตประสาธน์ / วัดพระธาตุขิงแกง /วัดต๊ำม่อน /วัดธรรมิการา (สบเกี๋ยง) และวัดเชียงทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดการประกวด และอาหารรสพระธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนรับประทานด้วย

สัมภาษณ์นางนนทยา พวงงามผอ.กลุ่มผอ.กลุ่ม ส่งเสริมศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา