เชียงใหม่ พิธีส่งสการตานคาบ “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่”

วันที่ 11 ก.พ. 66 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ที่ บริเวณหน้ากู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

โดยมีประชาชนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีขาวเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมส่งเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนแห่สรีระร่างและเครื่องสักการะแบบล้านนา จากวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ถึง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ท่ามกลางการฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนหลายร้อยคน ด้วยความวิจิตรงดงามและสมเกียรติตามแบบประเพณีล้านนาโบราณ

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนืออาวุโส ปูชนียบุคคลผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ รักใคร่ของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปทุกชนชั้น โดยท่านได้รับการประกาศสดุดีเกียรติคุณให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 และได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนา เพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวม มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด งามพร้อมด้วยกริยามารยาทแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังโปรดการแต่งกายแบบไทยล้านนา และรักที่จะส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่รักในความเป็นไทยและหวงแหนรักษาในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน จนได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคล “ค่าแห่งแผ่นดิน” ในด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม