พิษณุโลก เปิดแข่งขันกีฬาตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลหนองพระ “หนองพระเกมส์” ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองพระพิทยา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลหนองพระ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจดี

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลหนองพระหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดรและส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แลพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วยการร่วมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลหนองพระ