ผบ.กองพลพัฒนาที่ 3 มอบทุนการศึกษาก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการพลพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เชื้อคำฟู ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทุนการศึกษาที่มอบให้จำนวน 594,500 บาท

ประกอบด้วยทุน ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 14 ทุน ทุนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 49,000 บาท ระดับประถม จำนวน 72 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 128,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 ทุน ทุนละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 58,500 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 25 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท ระดับ ปวส. จำนวน 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท

ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท นอกจากนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาของกำลังพล นขต.พล.พัฒนา 3 โดยมี ช.3 จำนวน 10,000 บาท ช.3พัน 302 จำนวน 20,000 บาท พัน.พัฒนา 3 จำนวน 20,000 บาท

พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการพลพัฒนา 3 ได้กล่าวให้โอวาท กับบุตรของกำละงพลพัฒนา 3 ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นการพัฒนาสมองความคิด ให้รู้จักคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเอง ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่เป็นลูกทหาร และเป็นกำลังของชาติในอนาคตที่ดีต่อไป