266

กกต.พิษณุโลก ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 4 รูปแบบใหม่ ขอประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น


พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.)ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ประชากรลดลงไปจำนวน 20,800 คน จึงได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เพราะจำนวนประชากรในจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 844,494 คน จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ในจังหวัดพิษณุโลกเท่ากับ 168,898 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. 5 คน

พ.ต..วัชรินทร์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกเป็น 4 รูปแบบ โดย กกต.กำหนดในการแบ่งเขต มีพื้นที่ติดต่อกันและมีประชากรในแต่ละเขตต้องไม่แตกต่างกัน จำนวนประชากรต้องใกล้เคียงกัน ในช่วงวันที่ 4 -13 กุมภาพันธ์ นี้ และได้ติดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งไปยังศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสื่อมวลชน

“ทั้งนี้ เพื่อติดประกาศให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นแตกต่างอย่างไร เสร็จแล้วให้ทำหนังสือแจ้งมาที่ กกต. พิษณุโลก หรือจะเดินทางมายื่นด้วยตนเอง และในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ กกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลก จะรวบรวมความคิดเห็นของชาวพิษณุโลก เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พิจารณารูปแบบใดเหมาะสมที่สุด” พ.ต.ท.วัชรินทร์ กล่าว

ร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย
อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริกตำบลวังน้ำคู้)

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย
1.อำเภอพรหมพิราม
2.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า)

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย
1.อำเภอวังทอง
2.อำเภอเนินมะปราง

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย
1.อำเภอบางระกำ
2.อำเภอบางกระทุ่ม
3.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลงิ้วงาม ตำบลท่าโพธิ์)

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย
1.อำเภอนครไทย
2.อำเภอวัดโบสถ์
3.อำเภอชาติตระการ

ร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย
อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้)

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย
1.อำเภอพรหมพิราม
2.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า)

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย
1.อำเภอวังทอง
2.อำเภอเนินมะปราง

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย
1.อำเภอบางระกำ
2.อำเภอบางกระทุ่ม
3.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลบ้านกร่าง ตำบลงิ้วงาม ตำบลท่าโพธิ์)

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย
1.อำเภอนครไทย
2.อำเภอวัดโบสถ์
3.อำเภอชาติตระการ

ร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย
อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลสมอแข )

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย
1.อำเภอพรหมพิราม
2.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอ ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า)

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย
1.อำเภอวังทอง
2.อำเภอเนินมะปราง

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย
1.อำเภอบางระกำ
2.อำเภอบางกระทุ่ม
3.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลงิ้วงาม ตำบลท่าโพธิ์)

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย
1.อำเภอนครไทย
2.อำเภอวัดโบสถ์
3.อำเภอชาติตระการ

ร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย
อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ )

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย
1.อำเภอพรหมพิราม
2.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า)

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย
1.อำเภอวังทอง
2.อำเภอเนินมะปราง

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย
1.อำเภอบางระกำ
2.อำเภอบางกระทุ่ม
3.อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลงิ้วงาม ตำบลท่าโพธิ์)

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย
1.อำเภอนครไทย
2.อำเภอวัดโบสถ์
3.อำเภอชาติตระการ