พิษณุโลก พม.จัด”สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข”มอบสัญญารัก ฟรีชุดแต่งงาน ทำผม ช่างภาพ ที่พักฯ

นางศิริกานต์ ชาวห้วยหมาก ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.กำหนดจัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” มีพิธีมงคลสมรส ตามแบบประเพณีไทยสมัยต้นรัชกาลที่ 9 ให้กลุ่มคู่รักชายหญิง และคู่รักไม่จำกัดเพศ ตลอดจนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในครัวเรือนที่ประสบปัญหา หรือ มีข้อจำกัดด้านรายได้น้อยไม่เกิน100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยให้ผู้นำชุมชนรับรองเงินเดือน

นางศิริกานต์ กล่าวอีกว่า หากเป็นพนักงานห้าง ร้าน หน่วยราชการ รายได้ไม่เกิน100,000 บาทต่อคนต่อปี แนบสลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองพร้อมทั้งให้บริการฟรี แต่งหน้า ทำผม ช่างภาพ ประกอบพิธีทางศาสนา ที่พักเฉพาะคู่รัก จดทะเบียนสมรส พร้อมมอบสัญญารักให้กับคู่รักเพศเดียวกันที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมาย

นางศิริกานต์ กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมเป็นแบบ Walk Rally ให้ความรู้ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ความรู้ด้านการออม ณ สถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนพิษณุโลก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) วัดนางพญา และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นการเดินทางโดยรถตุ๊ก ๆ สัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเป็นแนวทางการสร้างรายได้จากฐานกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีแบรนด์ พม.พิษณุโลก   “PBHs Phitsanulok Best of Handicraft & Handyman”

“ทั้งนี้ จะได้ร่วมงานการจำหน่ายอาหารและสินค้าชุมชน ณ ตลาด 120 ปี วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นยังเสริมความมั่นคงด้านครอบครัว ด้วยองค์ความรู้จากวิทยากรด้านครอบครัวที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำหรับคู่รักใดที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่าน Google Form สามารถโทรมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-5530-2230 จะมีเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนให้ และสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อรับเอกสารเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และทราบผลการพิจารณา” นางศิริกานต์ กล่าว