สุโขทัย กกต.ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 4 เขต


พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.)ประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 4 คน ซึ่งคำนวณจากจำนวนประชากรในจังหวัดสุโขทัย ทั้งหมด 581,652 คน จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ในจังหวัดสุโขทัย เท่ากับ 145,413 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ได้รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดสุโขทัย ออกเป็น 3 รูปแบบ

โดยหลักการที่ กกต.กำหนดในการแบ่งเขต อย่างน้อยต้องมีพื้นที่ติดต่อกันและมีประชากรในแต่ละเขตต้องไม่แตกต่างกัน กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งต้องมาคำนวณใน 4 เขต ให้แต่ละเขตต้องแตกต่างกันไม่มาก ซึ่งการแบ่งเขตในครั้งนี้ แตกต่างจากปี 2562 เคยมีกระแสการแบ่งเขตเลือกตั้งพิสดาร ซึ่งในตอนนั้นมีเพียง 3 เขตเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ สุโขทัยได้เพิ่มมาอีก 1 ทำให้มี 4 เขตเลือกตั้ง จะนำจำนวนประชากรมาคำนวณและดูความเหมาะสมในพื้นที่ที่ติดกัน โดยยึดโยงในรูปแบบที่ประชากรคุ้นเคย เอามาคิดคำนวณแบ่งเขตและไม่ให้จำนวนประชากรเกิน ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง กกต.กำหนดๆไว้ โดยทำไว้ 3 รูปแบบ ใช้หลักสำคัญคือพื้นที่ต้องติดกัน จำนวนประชากรต้องใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขตเลือกตั้งสุโขทัย ทั้ง 3 รูปแบบประกอบไปด้วย
รูปแบบที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุโขทัย(ยกเว้นตำบลเมืองเก่า และ ตำบลวังทองแดง) อำเภอศรีสำโรง(ยกเว้น ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน ตำบลวัดเกาะ ตำบลนาขุนไกร และตำบลราวต้นจันทร์) อำเภอกงไกรลาศ(เฉพาะตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรดและ ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอกงไกรลาศ (ยกเว้นตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรด และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก(ยกเว้นตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และตำบลปากน้ำ) อำเภอศรีสำโรง(เฉพาะ ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน ตำบลวัดเกาะ ตำบลนาขุนไกร และตำบลราวต้นจันทร์) อำเภอเมือง(เฉพาะตำบลเมืองเก่าและตำบลวังทองแดง)

เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก(เฉพาะตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และตำบลปากน้ำ)

*รูปแบบที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง(เฉพาะ ตำบลวังลึก ตำบลวังทอง ตำบลเกาะตาเลี้ยง และตำบลทับผึ้ง) อำเภอกงไกรลาส เฉพาะตำบลกงไกรลาศ ตำบลบ้านกร่าง ตำบลไกรใน และตำบลป่าแฝก)

เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาส(ยกเว้นตำบลกงไกรลาส ตำบลบ้านกร่าง ตำบลไกรในและตำบลป่าแฝก)

เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนาลัย(เฉพาะ ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย ตำบลบ้านตึก ตำบลหนองอ้อ และตำบลดงคู่)

เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีสำโรง(ยกเว้นตำบลวังลีก ตำบลวังทอง ตำบลเกาะตาเลี้ยงเละตำบลทับผึ้ง) อำเภอศรีสัชนาลัย(ยกเว้นตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย ตำบลบ้านตึก ตำบลหนองอ้อ และตำบลดงคู่)

รูปแบบที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย(ยกเว้นตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และตำบลตาลเตี้ย)

เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และตำบลตาลเตี้ย)

เขตเลือกตั้งที่ 3 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอสวรรคโลก(ยกเว้นตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังไม้ขอน และตำบลนาทุ่ง)

เขตเลือกตั้งที่ 4 พื้นที่ประกอบด้วย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก(เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังไม้ขอน และตำบลนาทุ่ง)

ขณะนี้สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้วมี 3 รูปแบบ และได้ติดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งไปยังศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ส่วนงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดประกาศให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2566 ที่ผ่านมา

สำหรับพรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใด ที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ เพื่อที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะส่งไปยัง กกต. ซึ่งอำนาจในการพิจารณาจะออกมาเป็นรูปแบบใดเป็นเขตการเลือกตั้งของจังหวัดสุโขทัย ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ กกต.ทั้ง 7 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ซึ่งเราจะทราบว่าจังหวัดสุโขทัย จะได้รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแบบไหนในวันที่ 1 มี.ค.นี้

ขอบคุณ/ข่าว/ภาพ : น.ส.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย
-บ้านช้างโพสต์