อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมาย นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Aged Society) รุ่นที่ 5 อำเภอตรอนและอำเภอทองแสนขัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลข่อยสูง ตำบลน้ำอ่าง ตำบลวังแดง ตำบลหาดสองแคว และตำบลป่าคาย จำนวนกว่า 80 คน

สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Aged Society) เป็นความมุ่งมั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารราชการของ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีนโยบายต่อการรองรับสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็ง มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีองค์ความรู้ ในการดูแลตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สูงอายุคนอื่นในชุมชนได้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหลักสูตรการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติตามฐาน จำนวน 1 วัน จำนวน 5 รุ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน