ลำพูน รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน การแถลงมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคเหนือ และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ การขับเคลื่อนมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

จังหวัดลำพูน มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 678,736 ไร่ มีครัวเรือเกษตรกร 62,848 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ลำไย โดยมีพื้นที่ปลูก 270,245 ไร่ สร้างผลผลิตกว่า 2.5 แสนตันต่อปี นอกจากนี้จังหวัดลำพูน มีการเลี้ยงโคนมเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือตอนบน ผลิตน้ำนมดับได้เฉลี่ยวันละ 125 ตัน มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท/วัน

สำหรับด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน จังหวัดลำพูน มีพื้นที่เกษตรยั่งยืนรวม 5,976 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับรองการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กว่า 7,385 ราย 8,648 แปลง โดยมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562-2564 รวม 16,350 ไร่ โดยอาศัยกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด อำเภอ รวมถึงภาคีเครือข่ายเกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน ประชาสังคม และสถาบันทางการศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

Cr: สนง.ปชส.ลำพูน ภาพ/ข่าว