ตาก ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

55

ตาก ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ยังเกินค่ามาตรฐาน ด้านเกษตรอำเภอแม่สอดรณรงค์เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พื้นที่กว่า 2 0,000 ไร่ จำหน่ายเศษวัสดุส่งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแทนการเผาลดหมอกควัน

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ยังวิกฤต โดยค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 วันนี้ เกินค่ามาตรฐาน ต่อเนื่อง วัดได้ที่ 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จากสาเหตุ ทั้งการเผา พื้นที่การเกษตรและไฟป่า ซึ่งใน ในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จังหวัดตาก พบจุดความร้อน ในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่า รวม 537 จุด

นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด ออกรณรงค์เกษตรกร ในพื้นที่ในการบริหารจัดการกำจัด เศษวัสดุ จาก พื้นที่การเกษตร อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 2 หมื่น 1 พันไร่ ทำให้มีปริมาณเศษวัสดุจาก ใบ และยอด จำนวน 52,713 ตัน และ จากชานอ้อย จำนวน 13,178 ตัน จึงอยากให้เกษตรกรส่งจำหน่ายยังโรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด ที่เปิดรับซื้อในราคา ที่ตันละ 900 บาท เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล แทนการเผา ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น