พิษณุโลก ชาวตำบลคันโช้ง เฮ! เปิดเทศกาล”นั่งแคร่ แช่น้ำ” กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ

2589

พิษณุโลก ชาวตำบลคันโช้ง เฮ! เปิดเทศกาล”นั่งแคร่ แช่น้ำ” กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภาและคณะ พร้อมด้วยนายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวัดโบสถ์ นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน นายปราโมทย์ เมืองเปรม นายก อบต.คันโช้ง นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.)พิษณุโลก และผู้แทนกรมเจ้าท่า ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ

ทั้งนี้ เพื่อประชุมหารือได้ข้อสรุปการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำของตำบลคันโช้ง “นั่งแคร่ แช่น้ำ” บริเวณหน้าเขื่อนในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยการจัดเทศกาล”นั่งแคร่แช่น้ำ”เพื่อให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อน มีซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนับล้านคน เดินทางเข้ามาเล่นน้ำ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมสินค้าการเกษตร และอาหารการกิน มีเงินสะพัดในพื้นที่นับ 100 ล้านบาท

โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นี้ คณะกรรมการชุมชนจะเริ่มเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่สนุกสนาน

“เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง ที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภค อีกด้วย