พมจ.แม่ฮ่องสอน จับมือเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน บริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ อ.แม่สะเรียง-อ. สบเมย

90

พมจ.แม่ฮ่องสอน จับมือเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน บริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ อ.แม่สะเรียง-อ. สบเมย


นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงาน พมจ.โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสบเมยและโรงพยาบาลแม่สะเรียง และผู้ช่วยคนพิการ (pa) อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง ร่วมออกหน่วยบริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ตามโรงพยาบาล ทั้ง 2 แก่ง

ทั้งนี้มีคนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ มารับการตรวจประเมินความพิการ และขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ จำนวน 52 ราย ต่ออายุ บัตร และเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในบัตร จำนวน 15 ราย พร้อมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ โครงการดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อทำบัตรประจำตัวคนพิการถึงตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการจัดบริการ ที่ช่วยให้ประชาชน ได้เข้าถึงสิทธิ และบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น